Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Institutionens likabehandlingskommitté

Jämställdhet kan definieras som att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Institutionens jämställdhetsgrupp verkar för att detta skall gälla för alla på institutionen: studenter, doktorander, lärare, forskare och teknisk-administrativ personal.

Varför skall man arbeta med jämställdhet? För vår verksamhet kan följande argument ses som betydelsefulla för vårt jämställdhetsarbete:


  • Studentperspektivet. Att skapa en undervisningsmiljö som är utvecklande och svarar mot studenternas behov.

  • Det interna arbetsklimatet. Att skapa kreativitet och en utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare.

  • Goodwill. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ett attraktivt lärosäte.

För en universitetsinstitution är god kvalitet inom såväl grundutbildning, forskarutbildning och forskning centralt. Om alla har samma möjligheter att utvecklas läggs en grund för att god kvalitet kan uppnås inom dessa områden. Jämställdhetsarbetet kan också bidra till att utveckla och stärka ett positivt socialt klimat i forskning och utbildning.

Institutionens likabehandlingskommitté träffas cirka tre gånger per termin. Gruppen gör en årlig revidering av institutionens jämställdhetsplan.

Medlemmar i institutionens likabehandlingskommitté

Lars Forsberg
Anna Gunsjö
Davoud Emamjomeh
Doktorandrepresentant
Studentrepresentant

Gruppen är utsedd av institutionsstyrelsen. Lars Forsberg är sammankallande.

Ta gärna kontakt med oss via någon av medlemmarna.