Studerandeexpeditionen

Rum A334, Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress: Box 513, 751 20 Uppsala
Öppettider: Måndag och tisdag 12.00-14.00 samt onsdag och torsdag 10.00-12.00.
Tel. 018 471 10 10, 018 471 10 11
E-post:
sophie.skogehall@im.uu.se
klara.runesson@im.uu.se

Konsultverksamhet

Statistiska institutionen tillhandahåller hjälp och rådgivning inom det statistiska området. För forskare och doktorander inom den samhällsvetenskapliga fakulteten är verksamheten avgiftsfri. Kontaktperson är Fan Yang Wallentin. Mer information kan fås via  Fan.Yang@statistik.uu.se 

Statistiska institutionen är medlem i

Svenska statistikfrämjandet är en ideell förening för statistikens vänner – statistiker, statistikanvändare och personer med allmänt intresse för statistik. Föreningen har ca 1 000 enskilda medlemmar och 25 företags-/institutionsmedlemmar.

Strukturella ekvationsmodeller

Strukturella ekvationsmodeller (SEM) är en av de mest använda metoderna för analys av multivariata data i samhälls- och beteendevetenskap.

Den har sina rötter i faktoranalys som introducerades i en artikel av den brittiska psykologen Charles Spearman (1904). Under första hälften av nittonhundratalet utvecklades faktoranalysen i huvudsak av psykologer genom ad hoc-förfaranden. Under andra hälften av nittonhundratalet blev flera statistiker intresserad av de utmanande skattningsproblemen, framför allt DN Lawley, TW Anderson, K.G. Jöreskog, MW Browne, A. Satorra, D. Sörbom, och B. Muthén.

Jöreskog utvecklade den klassiska explorativa faktoranalysen till konfirmativ faktoranalys andra ordningens faktoranalys, multipel-grupp faktoranalys och den allmänna strukturella ekvationensmodellen och han utvecklade även metoder för estimation och test av sådana modeller i tvärsnittsstudier, longitudinella, multi- grupp, och multilevel data.

Tidigare doktorander vis Statistiska institutionen har lämnat viktiga bidrag till denna metod: Sörbom (1976) generaliserade multi-gruppmodellen genom att introducera medelvärden av latenta variabler, Muthén (1977) utvecklat metoder för kategoriskt observerade variabler, Ulf Olsson (1978) studerade maximum likelihood skattning av polykoriska korrelationer, Hägglund (1985) utvecklade två-stegs-minsta kvadrat-metoden, Quiroga (1992) studerade robustheten i polykoriska korrelationer med avseende på avvikelser från antagandet om underliggande normalitet, och Yang-Wallentin (1997) utvecklade metoder för att beräkna icke-linjära latenta relationer.

Den senaste utvecklingen inom strukturell ekvationsmodellering inkluderar utvidgningar till estimation av komplexa enkäter, generaliserade linjära modeller och tidsserier. Pågående projekt i vid Statistiska institutionen inriktas på SEM med ordinala variabler, SEM med rangordnings data, och olika tillämpningar av SEM.